kamus sosiologi - cari istilah :

Jumat, 06 Maret 2009

abortion, therapeotic

pengguguran kandungan dengan tujuan menjaga kesehatan ibu (pengguguran teraputis)

abortion, spontaneous

pengguguran yang tidak disengaja (pengguguran tak disengaja)

Selasa, 03 Maret 2009

abortion, provoked

lihat abortion induced (pengguguran yang disengaja)

abortion, natural

pengguguran secara alamiah (pengguguran alamiah)

abortion, induced

pengguguran kandungan yang disengaja (pengguguran yang disengaja)

abortion, eugenic

pengguguran untuk mendapatkan keturunan yang baik (pengguguran, yujenik)

abortion, criminal

penggguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum (pengguguran kriminal).

abortion, artificial

lihat abortion, induced (pengguguran artificial)

abortion

penggunaan bahan atau cara tertentu untuk menggugurkan kandungan (pengguguran)

aborigine

penduduk asli suatu daerah tertentu (aborijin)

Pengikut